دولتی ها می گویند، قرار نیست پرداختی مردم افزایش یابد و بیمه ها این وظیفه را برعهده می گیرند اما باید دید برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی دارو و تغییر مکانیزم پرداخت یارانه دارو به همین خوبی که دولتی ها اعلام می کنند، خواهد بود و بار اضافی روی دوش مردم گذاشته نخواهد شد.