در قرن جدید شمسی جای چه تخصصی خالیست؟ بهترین آرزوی قرن جدید چه باید باشد؟ بزرگترین دغدغه برای قرن جدید برای ایران و جهان چیست؟ بزرگترین حسرت قرن گذشته چه بود؟ بزرگترین اشتباهی قرن گذشته مرتکب شدیم چه بود؟