او یادآور چهره‌هایی است که در همه حوزه‌ها دیده می‌شوند و همواره در مقاطع مختلف بر مصادر امور تکرار می‌شوند و تنها شاهد جابه‌جایی آن‌ها هستیم. در اقتصاد نیز همواره انگشت انتخابگر سیاست‌گذار به سوی چهره‌های جواب پس داده نشانه رفته و در برابر فکر جدید، چهره‌های نو و عقاید تازه مقاومت کرده است. ویترین تکراری مجریان و مدیران نشانی از انحصار در همه حوزه‌هاست.