سرهنگ معظمی گودرزی در همین رابطه از مردم خواسته وارد لینک‌های ناشناس نشوند.