برخی این موضوع را به ناشی از افزایش قیمت ارز و یک پدیده منفی می‌دانند در حالی که دلایل دیگری هم مطرح می‌شود.