تلاشی که در ۲۳ آذر ۱۳۸۱ از رسانه چاپی برای ترویج اقتصاد آزاد و رقابتی آغاز شد، و امروز در بستر آنلاین نیز ادامه دارد.

حاصل تلاش ۱۹ ساله حداقل این بوده که توازن موافق و مخالف را در اصحاب قدرت و عموم جامعه تغییر داده تا دیگر وزیر و وکیل هم علیه سیاست های دستوری و آمرانه در اقتصاد موضع بگیرند و در اسناد رسمی قواعد به نفع رقابت بازنویسی شود. 

به آغاز ۲۰ سالگی «دنیای اقتصاد» خوش آمدید.