وی با اشاره به مثال‌هایی از کشورهای در حال توسعه ایده‌ی خود را توضیح می‌دهد.