قزاقستان تولیدکننده ۴۰ درصد اورانیوم مصرفی در دنیا است و اعتراضات ضد دولتی در این کشور با ایجاد ناامنی در تامین پایدار این سوخت هسته‌ای زمینه رشد بهای اورانیوم در بازارهای جهانی را فراهم کرده است.

اما عدم امنیت در تامین پایدار اورانیوم از سوی قزاقستان کدام کشورها را در تامین پایدار سوخت هسته‌ای دچار چالش می کند؟