این در حالی است که برخی معتقدند شاید امروز تمرکز بر توسعه بخش معدن در داخل کشور مهمتر باشد. حال کدام راه باید پیش روی فعالان بخش خصوصی معدنی قرار بگیرد؟