وجیه الله جعفری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمدیدرو) در حاضیه رویداد توسعه زیست بوم نوآوری در گفت و گو با خبرنگار «اکوایران» در خصوص آثار و ضرورت پرداختن به نواوری در بحث اکتشاف و استخراج گفت: از نتایج مثبت وجود نوآوری در معدن میتوان به افزایش کشف ذخایر معدنی، استخراج بهینه تر، کاهش قیمت تمام شده، رعایت کامل تر بهداشت محیط زیست و افزایش رقابت در سطح بین المللی اشاره کرد.