به گزارش اکوایران بر اساس گزارش منتشر شده پژوهشکده پولی و بانکی از وضعیت تولید 280 شرکت بورسی که بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور را در اختیار دارند، رشد تولید صنعتی در مهر ماه 7.7 درصد برآورد شده است، این نرخ بالاترین رشد رقم خورده در 12 ماهه گذشته محسوب می شود. البته با وجود اینکه رشد تولید سالانه مثبت بوده اما رشد تولید ماهانه صنعتی منفی برآورد شده است، به عبارت دیگر تولید صنعتی ماهانه کشور در مهر ماه نسبت به شهریور کمتر شده است.

 بررسی ها نشان می دهد بالاترین رشد تولید یکساله رقم خورده متعلق به بخش خودرو سازی  قطعات است، تولید خودرو و قطعات نسبت به مهر ماه سال گذشته بالغ بر 24 درصد رشد داشته است، همچنین این بخش در مهر نیز حدود 6 درصد رشد را تجربه کرده است. بالاترین رشد ماهانه در میان گروه های صنعتی به محصولات کاغذی تعلق دارد، رشد این گروه در مهر ماه 110.5 درصد رقم خورده است. این در حالیست که رشد سالانه محصولات کاغذی در شهریور ماه منفی بوده، این امر نشان می دهد به طور کلی در مهر ماه به علت شروع سال تحصیلی جدید محصولات کاغذی رشد بالایی داشته است.

پس از محصولات کاغذی بالاترین رشد ماهانه رقم خورده با نرخ مثبت 56.9 درصد به گروه منسوجات تعلق دارد. صنایع دارویی نیز در مهر ماه رشد ماهانه نسبتا بالایی داشته که از این حیث جز بالاترین رشد ها در میان سایر گروه ها قرار دارد. دو گروه از مهم ترین بخش های صنعت در مهر ماه رشد منفی را به ثبت رسانده اند، رشد تولید ماهانه در بخش ها محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در مهر به ترتیب منفی 1.5 درصد و منفی 2.9 درصد برآورد شده است. این در حالیست که رشد سالانه فلزات اساسی نزدیک به 10 درصد به ثبت رسیده، اما صنایع شیمیایی در شاخص سالانه نیز رشد منفی را تجربه کرده است.

photo_2022-11-15_11-34-42