اگر بدون در نظر گرفتن شرایط عملکرد روسای کل را بسنجیم، علیرضا نوبری بدترین عملکرد را داشته است و پس از وی به ترتیب عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی دوران تحریم ترامپ و محمد یگانه، حسنعلی مهران  یوسف خوش‌کیش روسای بانک مرکزی دولت پهلوی و محمد علی مولوی، ابراهیم شیبانی و علی صالح آبادی و محمود بهمنی قرار می گیرند. اما این مقایسه دقیق نیست.

چرا که عملکرد همتی و نوبری در شوک منفی عرضه کل اقتصاد و کم‌ترین درآمدهای دلارهای نفتی بوده، اما حسنعلی مهران، محمد یگانه و محمود بهمنی با وجود  بیشترین درآمدهای نفتی در تاریخ ایران، آن خروجی را به ثبت کرده اند!

بهترین کارنامه با توجه به درآمد نفت مربوط به مرحوم محسن نوربخش است.

ارقام با تورم دلار تعدیل شده‌اند.