موضوع دریافت یافت مالیات از سرمایه در سال ۹۹ با هدف کنترل بازار و مقابله با سوداگری مطرح شد اما به دلیل مخالفت دولت، با همراهی رییس وقت مجلس علی لاریجانی از دستور کار خارج شد.

بر مبنای طرحی که در مجلس فعلی دوباره احیا شده، قرار است از خرید و فروش مکرر دارایی‌ها توسط افراد مالیات دریافت شود که مدافعان و منتقدانی دارد. 

مدافعان معتقدند این طرح منجر به ثبات اقتصادی می‌شود اما مخالفان بر این باورند با تصویب این طرح، دولت مالیات سودی را دریافت می‌کند که بخش زیادی از آن محصول تورم است.

محمد جندقی گزارش می‌دهد.