به گزارش اکوایران، مطابق آنچه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد کرده، هزینه ثبت‌نام کارت ملی هوشمند برای بار نخست مبلغ ۶۰ هزار تومان است و در صورت درخواست صدور مجدد (به دلیل گم یا مخدوش شدن) برای اولین‌بار ۷۲ هزار تومان، برای بار دوم ۱۲۰ هزار تومان و برای بار سوم و پس از آن ۱۸۰ هزار تومان خواهد بود.

هزینه تعویض کارت ملی هوشمند ناشی از تغییرات مشخصات سجلی یا خرابی نیز ۵۰ هزار تومان و هزینه فعال‌سازی امضای الکترونیک ۴۰ هزار تومان درنظر گرفته شده و برای صدور شناسنامه در صورتی که ثبت آن در مهلت قانونی و همزمان با ثبت ولادت باشد، ۴۰ هزار تومان و ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (تا سه ماه) به همراه صدور شناسنامه ۴۵ هزار تومان خواهد بود.

علاوه بر اینها هزینه صدور شناسنامه مجدد ۵۰ هزار تومان، صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد ۳۲ و ۳۳ قانون ثبت احوال ۱۵۰ هزار تومان و صدور شناسنامه مجدد ناشی از گم شدن در نوبت اول ۱۰۰ هزار تومان، در نوبت دوم ۱۵۰ هزار تومان و در نوبت سوم و پس از آن ۳۵۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.

همچنین، تغییر نام و نام ‌خانوادگی با تجویز سازمان ۳۵۰ هزار تومان، تغییر نام با حکم محاکم قضایی ۴۰۰ هزار تومان و تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه ۴۰۰ هزار تومان هزینه خواهد شد. همچنین تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده ۴۱ نیز ۲۵ هزار تومان هزینه خواهد داشت.

مطابق لایحه بودجه 1402 همچنین صدور گواهی تجرد ۸۵ هزار تومان، صدور گواهی ازدواج و طلاق، ۸۵ هزار تومان، ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه ۶۰ هزار تومان، انتقال ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی ۱۲ هزار تومان و انتقال طلاق ۲۴ هزار تومان خواهد بود.

در این لایحه دو ردیف اعتباری برای سازمان ثبت احوال در نظر گرفته شده که برای تامین و صدور شناسنامه حدود ۵۹۱ میلیارد تومان و برای ثبت‌نام، تولید، صدور و بهره‌برداری از کارت هوشمند ملی نیز ۷۱۰ میلیارد تومان بودجه خواهد گرفت.