به گزارش اکوایران، در بررسی ارقام بودجه مهم ترین سمت به منابع بودجه عمومی که علامتی از پیش بین های دولت در خصوص هزینه ها و مصارف آن است اختصاص دارد.

در همین رابطه تنظیم لایحه بودجه سال 1402  نشان می دهد کل این رقم در سال جاری برابر با هزار و 984 همت بوده است. این رقم به صورت سرانه نشاندهنده خدماتی است که دولت به طور ماهیانه در بخش های مختلف به هر فرد می دهد.

سرانه بودجه عمومی در سال 1402 چقدر است؟

اگر جمعیت کشور در سال 1402 را تقریبا 84 میلیون و 500 هزار نفر در نظر بگیریم در این صورت سرانه بودجه عمومی افراد در کشور تقریبا برابر با 23 میلیون و 500 هزار تومان برای یک سال بوده و این رقم به صورت ماهانه یک میلیون و 957 هزار تومان یا به عبارتی تقریبا 2 میلیون تومان خواهد بود.

این رقم طبق محاسبات دولت در سال گذشته، برای یک سال معادل با 16 میلیون و 240 هزار تومان و با فرض همین جمعیت 84 میلیون و 500 هزار نفر، بوده است. در این صورت بودجه ماهانه در نظر گرفته شده برای هر فرد به طور متوسط تقریبا یک میلیون و 353 هزار تومان بوده است. به عبارت دیگر در این مدت درحدود 44.6 درصد به این رقم افزوده شده است.

اگر تورم را 45 درصد در نظر بگیریم، آنچه برای رقم سال بعد در نظر گرفته شده در حقیقت به صورت واقعی 0.4 درصد کمتر شده است. به بیان دیگر سرانه واقعی بودجه در سال آینده از سال قبل کمتر شده و تقریبا یک میلیون و 348 هزار تومان برآورد می شود.

سرانه بودجه