علی رضاپور - تحلیل‌گر بازارهای مالی - در برنامه «مارکت‌تایمز» می‌گوید که روند صعودی ین، به تصمیمات جلسه این هفته بانک مرکزی ژاپن در مورد ادامه سیاست‌های کنترل منحنی بازده بستگی دارد.