او می‌گوید: تداوم تحریم‌ها و فقدان ارتباط با سایر کشورها و مسائل مختلفی که در این حوزه به واسطه این محدودیت‌ها ایجاد می‌شود از جمله محدودیت بانکی  می‌تواند تهدیدی بر اقتصاد ایران باشد.

سلاح‌ورزی می‌افزاید: اگر امکان فروش نفت و تجارت بین المللی نداشته باشیم امکان دارد کماکان با موضوع کسری بودجه و مسائل پیرامونی آن از قبیل تورم و سایر نابسامانی‌های  اقتصادی روبرو شویم.