این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید «اعدادِ گفته‌شده دقیق نیست و باید رقمی که از صحن علنی مجلس اعلام می‌شود، ملاک باشد.»

طغیانی تاکید کرد: تلاش مجلس بر این است که با دولت بر سر سقف بودجه همراهی کند و در سرجمع نیز تاکنون هیچ بار اضافه‌ای به دولت تحمیل نشده است.