در این خصوص احمد پورفلاح مشاور عالی ریاست اتاق ایران در گفت و گو با «اکو ایران» از مدل کاری این دو طیف در اتاق بازرگانی می گوید.