به تعبیری دیگر در دوره خاموشی شاهد نفوذ بیشتر سیاسیون در اتاق بودیم یا در سایر دوره‌ها نیز این نفوذ وجود داشت؟ از سوی دیگر چرا در دوره ۲۷ ساله حضور خاموشی در اتاق طیف خاصی به صورت پی در پی در اتاق حضور داشتند.

در این خصوص احمد پورفلاح مشاور عالی ریاست اتاق ایران بر این نکته تاکید می کند که اتاق در دوره خاموشی سیاسی تر از سایر دوره‌ها بوده است.