محسن نقاشی دبیر فدارسیون تشکل های صنایع غذایی می گوید در بر همان پاشنه می چرخد.