محسن نقاشی به اکوایران می گوید طی ماه های گذشته چندین کالا و مواد غذایی از لیست ارز دولتی خط خورده اند.