حسین قربان‌زاده در نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان با موضوع مولدسازی گفته است: از ۲۲ فسخ خصوصی‌سازی، همه فقط هفت‌تپه و دشت مغان را شنیدند. اگر کالبد شکافی کنیم، متوجه می‌شویم که در طی یک ماه، دو هزار کارگر به هفت‌تپه اضافه شده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: در هر کدام از این ۲۲ شرکت یک رد پا از کیفیت سیاستگذاری دولت و حاکمیت مشاهده می‌کنیم که باعث بیچارگی بنگاه‌ها شده است.