از سوی دیگر، گزارش این دو مرجع آماری روند معکوس رشد را روایت می‌کنند. علت این اختلاف روندی در چیست؟ هزینه مصرف خصوصی آیا لزوما به منزله بهبود وضعیت اقتصادی خانوار است؟

ابوالفضل خاورنژاد - پژوهشگر اقتصادی - در گفت‌وگو با اکوایران، گزارش رشد اقتصادی اعلامی از سوی دو مرجع را تحلیل کرده است.