به گزارش اکوایران بر اساس آخرین آمار منتشر شده از تولید ناخالص داخلی؛ حجم اقتصاد ایران از 189.6 هزار میلیارد تومان در پاییز سال 1400 به نزدیکی 195 هزار میلیارد تومان در پاییز سال 1401 رسیده، بر این اساس رشد اقتصادی کشور در پاییز سال گذشته 2.8 درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد با وجود اینکه رشد اقتصادی نسبت به تابستان کمی بالاتر رفته، اما در مقایسه با رشد محقق شده در بهار به شکل قابل توجهی کاهش یافته و از 4.6 درصد به عدد فعلی رسیده است. به طور کلی می توان بیان کرد که رشد اقتصادی در چند فصل گذشته روندی نزولی داشته و از بالای 7 درصد در بهار سال 1400 به کانال دو درصد رسیده است.

رشد اقتصادی بخش نفت در پاییز سال گذشته بالغ بر 10 درصد برآورد شده، این نرخ بالاترین رشد میان گروه های اصلی محسوب می شود. از همین رو سهم بخش نفت و گاز در رشد اقتصادی پاییز بسیار اثر گذار بوده، به گونه ای که 1.4 واحد درصد از رشد 2.8 درصدی در پاییز به علت رشد بخش نفت بوده، به بیان ساده تر نیمی از رشد اقتصادی پاییز 1401 به خاطر بخش نفت و گاز بوده است.

وضعیت رشدهای غیرنفتی

رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن(بدون احتساب نفت و گاز) نیز در پاییز 3.9 درصد به ثبت رسیده که در زمره رشد های بالای پاییز 1401 قرار دارد. از همین رو یک واحد درصد از رشد 2.8 درصدی پاییز متأثر از رشد در بخش صنعت بوده است. رشد اقتصادی بخش خدمات نیز در پاییز سال گذشته 1.7 درصد برآورد شده که نسبت به گذشته روندی نزولی داشته است. بررسی ها نشان می دهد 0.9 واحد درصد از رشد پاییز به خاطر بخش خدمات بوده است.

رشد اقتصادی بخش کشاورزی در پاییز سال گذشته منفی 7.9 درصد به ثبت رسیده، این هفتمین فصل متوالی است که رشد این بخش منفی بوده است. محاسبات نشان می دهد بخش کشاورزی باعث کاهش 0.6 درصدی نرخ رشد پاییز شده، به عبارت دیگر چنانچه بخش کشاورزی رشد منفی را تجربه نمی کرد، رشد اقتصادی کل در پاییز 1401 حدود 3.4 درصد به ثبت می رسید. 

photo_2023-03-15_16-11-29