یک نظام اقتصادی اسلامی شکل بگیرد، زیرا جوامع مسلمان در آن زمان در فقر بودند.

عنوان می‌کند که این دو اندیشمند مسلمان به دنبال این بودند که کاپیتالیسم، سوسیالیسم و   فاشیسم و   دیگر مکاتب را نفی کنند، زیرا به اعتقاد آنها اقتصاد متعارف توان پاسخگویی به نیازهای جوامع مسلمان و به طور کلی جامعه بشری را ندارد و باید یک نظام داشته باشد. شکل اقتصادی اسلامی بساز.

او در ادامه به اصول مطرح شده برای اقتصاد اسلامی توسط شهید صدر می‌پردازد و به اصولی مانند آزادی که مقید به اخلاق و قانون اسلامی است اشاره می‌کند و می‌گوید آزادی مطلق نیست و نظام حاکمیت اسلامی می‌تواند این آزادی را محدود کند.

چالش‌هایی مکتب اسلامی با آن بحثی که در این گفتگو قرار گرفته است.