این مرکز گزارش داده که در دهه ۹۰ کاهش فاصله غیر فقرا با خط فقر باعث شده تا خانوارهای نزدیک به خط فقر نیز به لحاظ معیشتی تفاوت چندانی با فقرا نداشته باشند.

در چنین شرایطی اگر مقدار اندکی خطا در برآورد خط فقر یا هزینه خانوارها وجود داشته باشد، جمعیت زیادی به فقرا اضافه خواهد شد. برآورد این مرکز در سال ۱۴۰۰ نشان داده که اگر خط فقر تنها ۵ درصد افزایش یابد یا ۵ درصد خطا در برآورد درآمد خانوارها وجود داشته باشد، حدود ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر به جمعیت زیر خط فقر کشور اضافه خواهد شد.