درودیان در نشست مهار تورم اندیشکده اقتصاد مقاومتی و در گفتگو با علی مدنی‌زاده، توضیح می‌دهد که شعار مهار تورم توسط دولتمردان فعلی از ابتدا کار دقیق و حساب‌شده‌ای نبوده است.