طبیبیان در این نشست با بازگو کردن یکی از خاطرات قدیمی خود اعتقاد داشت که این مسئله مربوط به امروز و دیروز نیست و سالهاست که ایران درگیر پیامدهای این سیاست است. 

یکی از این پیامدها تشویق غیر مستقیم دولت به تولید ناکارآمد توسط تولیدکنندگان است. در این زمین بازی، برای تولیدکننده صرف ندارد که به سمت بهینه سازی حرکت کند.