اما تلاش روشنفکران و دولتمردان ایرانی با وجود منابع سرشار کشور پاسخگوی این هدف نبود؛ محمد قاسمی در این باره می‌گوید مشکل توسعه به نبود نهادهای مناسب برمی‌گردد.

این اقتصاددان معتقد است که دهه چهل به دلیل حضور شاگردان مکتب کینز دوره شکوفایی در کشور بود که به سرانجام نرسید.

بررسی روند تاریخی بودجه ریزی و مصائب مالیه کشور از ابتدای مشروطیت تا انقلاب ۵۷ را در گفت و گوی محمد قاسمی و هادی خسروشاهین در اکوایران تماشا کنید.