«مجتبی لشکربلوکی» پژوهشگر توسعه، مدرس مدیریت استراتژیک و نویسنده کتاب «استراتژی توسعه ایران» در گفتگو با اکوایران توضیح می‌دهد که این آمارها دروغ نیست و ایران واقعا در طی این سالها توسعه پیدا کرده، اما آیا این توسعه همگام با کشورهایی توسعه یافته کنونی یا حتی همسایگان در حال توسعه اطراف ایران بوده است؟