اما مسعود یوسف حصیرچین، پژوهشگر اقتصادی توضیح می‌دهد که این جوامع سوسیال دموکرات فاصله زیادی از این مکتب فکری دارند و در تمام این نمونه‌های موفق، سیاست بازار آزاد است که بر فضای اقتصاد حاکم است.