مهدی نصرتی تحلیلگر اقتصادی که از موافقان این طرح است، در مناظره‌ای که بهمن سال گذشته در اکوایران ضبط شد، معتقد بود، ما در اقتصاد ایران امکان اجرای «بهترین روش» را نداریم بنابراین باید به سراغ گزینه‌های جایگزین برویم.

وی با طرح سناریوهای مختلف، بر این باور است: به دلیل اینکه نهاد دولت در ایران کارا نیست، بهترین روش تخصیص سهمیه بنزین به خود مردم است.

این برنامه در بهمن ۱۴۰۰ ضبط شده است.