حال رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم اعلام می گوید که سال آینده با تحقق تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو زمینه حذف قرعه کشی فراهم می شود. اما کارشناسان با دیده تردید به این ایده می نگردند و معتقدند در کنار رشد تیراژ خودرو، حذف قرعه کشی از طرح های فروش خودروسازان الزامات دیگری نیز دارد که باید به آن توجه شود.