به گزارش اکو ایران، در آمارهای رشد اقتصادی یک شاخص مهم وجود دارد که در ارتباط تنگاتنگ با نرخ دلار است. به طور کلی در رشد اقتصادی متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر تولید ناخالص داخلی ارزیابی می شوند و روند آن ها در هر مقطع سه ماهه مسیر مهمی در اقتصاد شمرده می شوند. شاخص هایی که در نهایت نشان دادند سرعت رشد اقتصادی سه ماهه کشور در پایان تابستان برابر با 3.3 درصد بوده است.

افزایش 2.3 واحد درصدی رشد اقتصادی در تابستان

در پایان تابستان مجموع حجم اقتصاد ایران طبق داده های بانک مرکزی به قیمت ثابت در این فصل برابر با 430 هزار و 236 میلیارد تومان بوده که نسبت به موقعیت مشابه خود در سال قبل 3.3 درصد بیشتر شده است.

این افزایش همان رشد اقتصادی تابستان در سال 1401 بوده که نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته 2.3 واحد درصد بیشتر شده است. در تابستان سال قبل رشد سه ماهه اقتصاد کشور برابر با 1 درصد به ثبت رسیده بود.

در ارزیابی رشد اقتصادی 4 متغیر عمده در سمت مصارف به چشم می خورد. هزینه مصرف خصوصی، هزینه مصرف دولتی، تشکیل سرمایه  و خالص صادرات.  طبق محاسبه خالص صادرات می توان این شاخص را همان تراز تجاری در کشور در نظر گرفت که طبق داده های بانک مرکزی اکنون به کمترین سطح خود در سه سال اخیر رسیده است.

کف تراز تجاری در تابستان 1401

طبق آمارهایی که بانک مرکزی در این بازه زمانی منتشر کرده مشاهده می شود خالص صادرات ایران در سه ماهه دوم امسال به قیمت های ثابت برابر با 18 هزار و 571 میلیارد تومان بوده است. این رقم را می توان همان تراز تجاری دانست چرا که مبنای محاسبه آن کسر واردات از صادرات در هر مقطع زمانی است.

بررسی ها نشان می دهد این رقم در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته 2.9 درصد کمتر شده و در کف سه ساله قرار گرفته است. یعنی از ابتدای سال 99 تا کنون این میزان کمترین بوده است. در راستای استدلال برای چرایی این ماجرا کارشناسان عمدتا سه عامل را مطرح می کنند.

عامل نخست: که بر اساس داده های بانک مرکزی نیز قابل مشاهده است رشد بیشتر واردات در مقایسه با صادرات بوده که برخی معتقدند دلالت بر کاهش صادرات نفت در این مقطع زمانی دارد. این در حالی است که بانک مرکزی در این مدت عمده رشد اقتصادی ایران در این بازه را از محل صادرات نفت می داند.

عامل دوم: در صورتی رخ داده که عامل اول رد شود. در این صورت عمده کاهش صادرات در کشور می تواند در سمت کالاهای غیر نفتی باشد. اتفاقی که سرعت رشد را پایین تر از واردات به ثبت رسانده است.

عامل سوم: اما به گفته برخی دیگر می تواند در نتیجه اتفاقات مربوط به سرکوب نرخ دلار باشد که موجب افت تراز تجاری در این مقطع شده است.

این در حالی است که برخی دیگر تراز تجاری پایین در این فصل را علت رشد نرخ دلار در ماه های بعد عنوان کرده اند. این عده معتقدند کاهش صادرات از هر مسیری که رخ داده باشد موجب می شود عرضه دلار در کشور در سطح پایین تری شکل گرفته و در نتیجه نرخ دلار را با عرضه پایین تر بالا برده باشد. 

تراز تجاری