با این اوصاف سوالی که به ذهن می‌رسد آیا این با ابزارهایی که در حال حاضر در اختیار این بانک است، میسر نیست؟ در این حالت هر صنفی نمی‌تواند تقاضای تشکیل شورای مجزا کند؟

گفته می‌شود که در دنیا نیز شورای ثبات مالی برای ثبات بازارها و نهادهای مالی وجود دارد؛ آیا ترکیب این شورا در جهان به همین شکل است؟ تضاد منافع در اعضای شورا وجود دارد؟‌ 

با توجه به اینکه هماهنگی اصلی در این کمیته در حوزه انتشار اوراق و نرخ سود آن است؛ این هماهنگی چه نتایجی می تواند در مورد اوراق و کسری بودجه دولت داشته باشد؟

این محورها و سوالاتی بیشتر را در گفتگوی اکوایران با دکتر «علیرضا توکلی کاشی» کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه به گفتگو پرداخته‌ایم.