طبق این طرح قرار بود بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین به قشرهای کم درآمد واگذار شود.

سهام عدالت پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. در مرحله اول واگذاری، سهام مدنظر بین برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان داده شد.

از همان ابتدا این طرح با انتقادهای زیادی روبرو شد، منتقدان طرح چنین واگذاری‌هایی را بی‌ارتباط با خصوصی‌سازی می‌دانستند، چراکه تغییری در مدیریت دولتی این بنگاه‌ها ایجاد نمی‌کرد و تنها مالکیت بنگاه‌ها را به شیوه نامعلومی عمومی کرده بود.

در این برنامه با سینا صفری، پژوهشگر اقتصادی در مورد عادلانه بودن سهام عدالت به بحث نشسته ایم.