همچنین در خصوص آگهی مجامع نمادهای شجم گوهران والماس وهور سهامداران خود را به مجمع عمومی و فوق العاده دعوت کردند.