این شرکت اعلام کرد دلیل اصلی رشد سود خالص افزایش درآمد تسهیلات اعطایی عمدتا به دلیل افزایش تسهیلات اعطایی عقود سلف و مرابحه در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ و به تبع آن افزایش درآمد ناشی از این تسهیلات در دوره مزبور بوده است.

همچنین علت افزایش سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی، ناشی از بازیافت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی اوراق مشارکت ارزی شرکت نفت و گاز پارس جنوبی است.