به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 44 هزار و 26 میلیارد تومان بود. در هفته اخیر به طور میانگین 34 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 207 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 14 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز یکشنبه سهم اوراق 43 درصد بود. روز دوشنبه سهم اوراق به 95 درصد رسید و روز سه‌شنبه به 12 درصد کاهش یافت. 

در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق به هزار و 17 میلیارد تومان رسید که 8 درصد از معاملات بازار را شامل شد. 

در هفته اخیر شاهد افزایش اندک ارزش معاملات خرد سهام بودیم، میانگین روزانه ارزش معاملات خرد 8 هزار و 448 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین رشد 2 درصدی داشت. 

بورس