به باور این کارشناس بازار نمادها و صنایع باید بر اساس ریسکی که به خریدار تحمیل می کنند طبقه بندی شوند. از این رو مداخله در معاملات و یا توقف نمادها امر درستی نیست. بنابراین باید در نهایت زمینه برای ورود انواع دارایی های مالی در بورس فراهم شود اما میزان ریسک نیز باید در دارایی ها مشخص باشد.