در اسفندماه ۱۴۰۱ از مجموع تمامی سررسیدها، سهم اوراق دولتی حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده که به گفته علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار سرمایه؛ علت عمده آن عدم انتشار اوراق توسط دولت در میانه‌های سال است که به دلیل کسری بودجه در آخر سال مجبور به انتشار حجم زیادی از اوراق طی یک ماه شد که هنوز این اوراق وارد بازار نشده است.

توکلی افزود: اوراق دولتی منتشر نشده توسط دولت، از اواسط فصل تابستان به بازار ورود پیدا می‌کنند.