به گزارش اکوایران، در هفته اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 31 درصد بود که نسبت به سهم 46 درصدی هفته پیشین کاهش یافته است. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 59 هزار میلیارد تومان بود. 

در هفته اخیر با اینکه سهم اوراق از ارزش معاملات بازار کاهش یافت اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش یافته است که به معنای افزایش نقدشوندگی اوراق است. هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 11 هزار و 374 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 12 هزار و 786 میلیارد تومان افزایش یافت. 

روند هفته

روز شنبه 30 درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و در روز یکشنبه به 13 درصد کاهش یافت. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 59 هزار و 568 میلیارد تومان بود که 93 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه نیز ارزش معاملات اوراق 431 میلیارد تومان بود و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با رشد 103 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به 876 میلیارد تومان رسید که 13 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود. 

اوراق بدهی