اما آیا این همسایگان، ایران را شریکی جدی میدانند؟ ایران چه جایگاهی در اقتصاد بزرگترین شرکای تجاری خود و چشم انداز آینده آنها دارد؟