او می گوید: اتاق بازرگانی کمتر از ۱۰ درصد فعالین اقتصادی را پوشش میدهد، این رقم بسیار ناچیز است و این مسئله باعث شده اتاق نتواند به خودش مشروعیت بدهد. به طوری که درحال حاضر برخی از همین اعضا محدود هم اتاق را به رسمیت نمی شناسند. پس برای اینکه اتاق بتواند به خود رسمیت بیشتری دهد باید اعضا بیشتری را جذب کند.

حبیبی می افزاید: حرمت امامزاده به متولی آن است؛ اگر اتاق درست عمل کند و ساختارش را درست بچیند از لحاظ قانونی می تواند اختیارات بیشتری کسب کند.