مهرداد اکبریان می‌گوید: از سوی دیگر، با مجلسی مواجه هستیم که هر سال عدد بزرگی را مشخص می‌کند و انتظار دارد دولت آن را وصول کند.