سید احمد مشکانی عضو هیات مدیره انجمن مس ایران می گوید بهتر است دولت یکبار خودش در بنگاه خصوصی بنشیند و ببیند که می تواند با قوانین وضع شده اش کار کند؟