به گزارش اکوایران؛ ارزیابی شامخ کل در سال‌های 1402 و 1401 تغییرات بسیاری داشته است. این شاخص در برخی ماه‌ها از مرز عدد 50 که نشان‌دهنده رونق اقتصادی است، عبور کرد و در برخی ماه‌ها به زیر این مرز و به محدوده رکود رفته است. در بررسی شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده آن است که اقتصاد از رکود خارج شده، اما اگر عدد شاخص زیر عدد ۵۰ باشد به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.

روند شامخ کل در 2 سال

در گزارش شاخص مدیران خرید، پنج مولفه اصلی در کنار 7 مولفه فرعی مورد بررسی قرار می‌گیرد که  در میان این شاخص‌ها «مقدار تولید محصولات»، «میزان سفارشات جدید مشتریان»، «میزان فروش محصولات» در کنار «انتظارات تولید در ماه آینده» را می‌توان معیارهای اصلی روند شاخص کل اقتصاد دانست.

در میان مولفه‌های که در این دو سال مورد بررسی قرار گرفته‌اند، سه معیار «مقدار تولید محصولات»، «میزان سفارشات جدید مشتریان»، «میزان فروش محصولات» در بسیاری از ماه‌ها در عدد کمتر از 50 قرار گرفته‌اند، بهترین عدد به دست آمده برای این سه شاخص در اردیبهشت، اسفند 1401 و اردیبهشت و بهمن سال 1402 ثبت شده و در سایر ماه‌ها این سه سه مولفه میان مرز رکود و رونق قرار داشته‌اند. 

«موجودی مواد اولیه خریداری شده» یکی دیگر از مولفه‌های مهم در شاخص کل محسوب می‌شود که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این مولفه در دو سال مورد بررسی، ماه‌‌ها زیر عدد 50 قرار داشته است. این شاخص یکی از معیارهای مهم در میزان تولید واحدهای صنعتی محسوب می‌شود، به گفته فعالان اقتصادی پایین بودن سطح موجودی مواد اولیه کارخانه‌ها می‌تواند روند سمت و سوی بخش تولید را تحت تاثیر قرار دهد. هرچند این سه مولفه روند قابل قبولی در این مدت نداشته‌اند، اما مولفه «انتظارات تولید در ماه آینده» همواره روند افزایشی داشته است. فعالان اقتصادی در حالی همواره برخورد خوشبینانه به این مولفه داشتند، اما پیش‌بینی آنها در بهمن سال 1402 برخلاف دوره‌های قبل رو به کاهش بود.     

شامخ صنعت

مقایسه ماهانه شامخ کل

اما مقایسه ماهانه شامخ کل در دو سال گذشته چگونه بوده است؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد روند ماهانه این شاخص در سال 1401 و 1402 نشان می‌دهد که این دو شاخص در یک سطح قرار دارند. اما با نگاهی به روند ماهانه شامخ کل حکایت از آن دارد که مقایسه اسفند 1401 تا بهمن 1402  روند شامخ بخش کل اندکی بهتر از سال اسفند 1400 تا بهمن 1401 داشته است. مقایسه ماهانه این بخش نشان می‌دهد، بیشترین فاصله میان این دو سال در بهمن 1401 تا بهمن 1402 رقم خورده عدد این شاخص در بهمن سال جاری 55.05 ثبت شده این در حالی که در سال قبل عدد این شاخص 51.35 بوده است. عدد این شاخص در مهر ماه هم از 50.19 سال قبل به 54.15 در سال جاری رسید و رشد قابل توجهی را ثبت کرد. 

 روند صمت