شهاب جوانمردی، نایب رئیس کمسیون اقتصاد نوع‌آوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، در نشستی که ۲ آبان ماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، در رابطه با بررسی آسیب هایی که با قطعی اینترنت به کسب و کارها وارد شده است معتقد است اگر نگاه بلند مدتی داشته باشیم میبینیم که جدی‌ترین مساله، در حوزه سرمایه انسانیست. نیروی انسانی در رویارویی با این بحران، احساس میکند که از حق طبیعی خود محروم شده است، بنابراین انگیزه خود را از دست داده و راندمان کاری پایین می آید.

مدیران ارشدی که تمام امید و انگیزه شان ماندن و ساختن بوده است نیز به فکر مهاجرت و به دنبال جاب آفرها افتاده اند. 

آسیبی که قطعی اینترنت بر کسب و کارهایی که وابسته به اینترنت بوده اند ایجاد کرده، مساله ای نیست که قابل جبران باشد و هم سرمایه گذار و هم مشتریان اعتماد خود را از دست داده است.

افرادی که برای قطعی اینترنت تصمیم گیری کرده اند، افرادی غیرمتخصص هستند و تفکرشان با نگاه جوانان این دهه به مقوله آزدی و اینترنت متفاوت است. 

وی از تمام تشکل ها درخواست کرد که برای آزادی اینترنت با رییس جمهور مکاتبه کنند.