حامد بیدی، مدیرعامل کارزار در کافی نت می گوید که در ایران، ما یک «اکوسیستم آکواریومی استارتاپ» داریم که ادامه حیات این اکوسیستم، به بیرون از این آکواریوم بر می‌گردد. بیدی فضای تا سه ماه قبل را فضایی عنوان می‌کند که به هر طریق، به مسیر خود ادامه می‌داد.